Privacy verklaring Outlaw Racing

Outlaw Racinghecht groot belang aan uw privacy, en neemt daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.Outlaw Racingzal nooit meer persoonsgegevens van u vragen, dan dat zij nodig heeft.

In deze privacyverklaring wordt onder andere uitgelegd welke persoonsgegevensOutlaw Racing verwerkt wanneer gebruik wordt gemaakt van haar diensten. Ook wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag. Daarnaast wordt in deze privacyverklaring uitgelegd hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard, met welke partijen wordt samengewerkt, en wat de rechten zijn met betrekking tot elke verwerking van de persoonsgegevens.  Ook wordt u geïnformeerd over het doorOutlaw Racinggevoerde beveiligingsbeleid.


De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Outlaw Racingis verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Hieronder vindt u haar bedrijfsgegevens:

Outlaw Racing
Apolloweg 10
8938AT Leeuwarden
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: +31 – 58 - 2887787
KvK nummer: 01135880

Wettelijke vertegenwoordiger: de heer J.A. van Huizen.


Persoonsgegevens

Outlaw Racingverzamelt persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van haar diensten. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn onder andere:

 • NAW-gegevens
 • e-mail adres
 • telefoonnummer
 • correspondentie (bericht + onderwerp)
 • IP-adres
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer

-

Bijzondere persoonsgegevens

Outlaw Racingverzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. In het geval dat wij dat wel gaan doen, zullen wij u vooraf om toestemming vragen.

-

Grondslag

De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt in de uitvoering van de overeenkomst dieOutlaw Racingmet u sluit. Daarnaast kan het zijn datOutlaw Racinggegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dan gaat het met name om wettelijke verplichtingen met betrekking tot belastingen. Daarnaast heeftOutlaw Racingvoor sommige verwerkingen ook een gerechtvaardigd belang.

-

Opslag van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens dieOutlaw Racingvan u verzamelt worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (EER) door ons of door ons ingeschakelde andere partijen. Gegevens verwerking door derden in landen buiten de EER gebeurt alleen maar in het geval voor dit land een adequaatheidsbeslissing bestaat van de Europese Commissie of passende waarborgen zijn getroffen voor onder andere de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Toegang persoonsgegevens (derden en verwerkers)

Outlaw Racingzal uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, doorgeven of op enige andere wijze verspreiden aan derden.

De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot alleen die werknemers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren. Zo kunnen bijvoorbeeld alleen algemene persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn en benodigd voor bijvoorbeeld facturering kunnen worden ingezien door de accountant.

Outlaw Racingkan wel voor de verwerking van uw persoonsgegevens andere partijen (derden) inschakelen. Met elke derde heeftOutlaw Racingeen overeenkomst gesloten om er voor te zorgen dat ook deze derde er voor zorgt dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. Onderaan deze pagina, in bijlage 1, kunt u een overzicht vinden van onze mediapartners. 


Veiligheid

Outlaw Racingneemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom zijn doorOutlaw Racingalle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging met betrekking tot uw persoonsgegevens zo klein mogelijk te houden.

Outlaw Racingheeft daarom onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

 • SSL-certificaat
 • Beschermingssoftware
 • firewall
 • encryptie en beveiligde back-ups
 • wifinetwerk beveiligd met wachtwoord

Doeleinden

Outlaw Racinggebruikt uw persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden zoals uitgelegd in deze privacyverklaring. Als persoonsgegevens die zijn verstrekt voor een ander doel worden verwerkt dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt werden, dan is dit alleen mogelijk wanneer beide doelen nauw met elkaar samenhangen.

De doelen waarvoorOutlaw Racingde persoonsgegevens gebruikt zijn onder andere marktingdoeleinden en ter verwerking van offertes c.q. opdrachten.


Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Outlaw Racingbewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinde(n) waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij de wet ons verplicht persoonsgegevens langer te bewaren. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om onze boekhouding en administratie 7 jaar te bewaren. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn.

 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw device of browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.Outlaw Racingmaakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies.       Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zo wordt er op www.outlawracing.nl gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en te reageren.

Cookienaam:                     PHPSESSID
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om de gebruikerssessie te behouden en is essentieel voor en is essentieel voor het functioneren van de website.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

Cookienaam:                     form_key
Beschrijving:                      Dit cookie bevat een willekeurig gegenereerde sleutel die wordt gebruikt om vervalsing van formuliergegevens te voorkomen.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

 

Analyticscookies.             Deze cookies meten hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op hoe bezoekers door de website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden waardoor de website gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt alsook om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.


Cookienaam:                     _gid
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en statistische gegevens over het websitegebruik te genereren.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                24 uur

Cookienaam:                     _gat
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden en statistische gegevens over het websitegebruik te genereren.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                2 jaar

 

Marketingcookies.           Deze cookies zorgen er voor dat Outlaw Racing op basis van uw surfgedrag advertentie-inhoud tonen die voor u relevant is. Uw surfgedrag kan worden bijgehouden aan de hand van de verschillende websites die u bezoekt en de browsers en/of eindapparaten die u gebruikt.

Cookienaam:                    __Secure-3PSID
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om de websiteprestaties te meten en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.
Informatie delen:             Ja, met de website-eigenaar
Maximale duur:                2 jaar

Cookienaam:                    section_data_ids
Beschrijving:                      Dit cookie wordt gebruikt om de websiteprestaties te meten en gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.
Informatie delen:             Ja, met de website-eigenaar
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

Cookienaam:                     _fbp
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt door Facebook om advertenties te leveren en te meten voor gerichte doeleinden.
Informatie delen:             Ja, met Facebook
Maximale duur:                3 maanden

 

Ondersteunende cookies: Deze cookies zorgen er voor dat Outlaw Racing tijdelijke gegevens kan opslaan en de gebruiker kan voorzien van specifieke informatie.

Cookienaam:                     recently_viewed_product
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om tijdelijke gegevens van producten op te slaan die worden bekeken.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

Cookienaam:                    recently_viewed_product_previous
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om tijdelijke gegevens van producten op te slaan die worden bekeken.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

Cookienaam:                     recently_compared_product_previous
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om de vorige vergelijkingsinformatie van producten op te slaan.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

Cookienaam:                     recently_compared_product
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om de recente vergelijkingsinformatie van producten op te slaan.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

 

Jouw gegevens cookies: Deze cookies zorgen er voor dat Outlaw Racing berichten en meldingen kan sturen aan de gebruiker en de laadtijd van pagina’s kan verbeteren.

Cookienaam:                     mage-message
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om berichten en meldingen aan de gebruiker weer te geven.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

Cookienaam:                     mage-cache-storage
Beschrijving:                      Deze cookie wordt gebruikt om lokale opslag van specifieke inhoud mogelijk te maken, waardoor de laadtijd van de pagina wordt verbeterd.
Informatie delen:             Nee
Maximale duur:                Tot het einde van de sessie

Als u niet wilt dat onze website cookies plaatst op uw computer dan kunt u uw browser of device instellingen zo aanpassen dat uw browser of device de cookies weigert. Tevens heeft u de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies te verwijderen.


Rechten met betrekking tot uw gegevens

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en aanvulling, beperking en verwijdering van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het feit datOutlaw Racinguw persoonsgegevens verwerkt. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen. Als u ons toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming intrekken. Hieronder worden uw rechten kort uitgelegd.

Recht op inzage: u heeft het recht om ons te vragen of en zo ja welke, persoonsgegevens van u worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid:     u heeft het recht een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die door ons op geautomatiseerde wijze worden verwerkt. Wij zijn verplicht er voor te zorgen dat deze kopie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u, of aan een andere door u aangewezen partij, wordt verstrekt.
Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze niet (meer) kloppen en om uw persoonsgegevens aan te vullen wanneer uw persoonsgegevens niet compleet zijn.
Intrekken toestemming: indien de persoonsgegevens verwerking berust op uw toestemming, dan kunt u die toestemming ook weer intrekken op elk moment. Vanaf dat moment zullen uw persoonsgegevens niet meer worden verwerkt voor die doeleinde(n).
Recht op beperking: u heeft in sommige gevallen het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Recht op verwijdering: u heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. In sommige gevallen kunnen of mogen wij aan dit verzoek geen gehoor geven.
Recht om bezwaar te maken: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of tegen verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang vanOutlaw RacingAls ons belang zwaarder weegt dan uw belang dan zullen wij de verwerking niet stoppen.

-

Indienen klacht

Outlaw Racingwijst u er op dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De wijze waarop u uw klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u Outlaw Racingbereiken via [email protected] of door een brief te sturen naar:

Outlaw Racing
t.a.v.: J.A. van Huizen
Apolloweg 10
8938AT Leeuwarden

Bijwerken en aanpassen privacyverklaring

Outlaw Racingbehoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie van de privacyverklaring staat altijd op de website. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 28 juni 2023.

 

Mocht u behoefte hebben aan verdere verduidelijking over hoeOutlaw Racingomgaat met persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice via [email protected] of 058-2887787.

Bijlage 1 - Overzicht van onze mediapartners

Wil je precies weten hoe Google jouw persoonsgegevens gebruikt? Kijk dan in de privacy policy van Google: https://policies.google.com/privacy